ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้


      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการเปิดการจัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Zoom โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้นำเยาชนแห่งการเปลี่ยนแปลง” และยังได้รับเกียรติ ดรมูฮัมมัดริดวาน เละนุ๊ เลขานุการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวต้อนรับเข้าร่วมอีกด้วย

     การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในความเป็นพลเมืองในโรงเรียนหรือชุมชน รวมทั้งสามารถขยายผลความรู้ความเป็นพลเมืองในโรงเรียนหรือชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่ ซึ่งเป็นหลักสูตรลักษณะการเมืองภาคประชาชน โดยการสร้างสรรค์ระบบความคิดประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษา โครงการมุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกพลเมือง เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการตามหลักการประชาธิปไตย  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น 55 คน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 16 โรงเรียน  โดยตลอดหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะกำหนดเป็น 3 ช่วง 5 วัน ประกอบด้วย

     ช่วงที่1 วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 (ปฐมนิเทศ) - วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 (วันที่ 1)         
     ช่วงที่2 วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 (วันที่ 2) -  วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 (วันที่ 3)
     ช่วงที่3 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 (วันที่ 4)     


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า