ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ ATENEO DE MANILA UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ATENEO DE MANILA UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Fr. Jose Ramon Villarin, SJ ประธานของ ATENEO DE MANILA UNIVERSITY ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 1. ร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน 2. ร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน 3. ร่วมมือกันในการเตรียมการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. ร่วมกันแบ่งปัน ประสบการณ์ ในแง่ของการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาของประชาชนและ การกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจ 5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการจัดตั้ง และดำเนินของหน่วยงาน เพื่อการวิจัย ทางนโยบาย การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารจัดการภาครัฐ 6. อำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือและขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 7. กำหนดและระบุโอกาสที่จะทำความตกลงด้านอื่นๆ พิธีลงนามดังกล่าวมีผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนกวิจัยและพัฒนา และ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า