ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปปร.รุ่นที่19


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการบรรยายพิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 ในหัวข้อ “บทบาทฝ่ายบริหาร : กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และหัวข้อ “บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติ” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า