ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 (ยอ.)


       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 online ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ให้แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 72 คน จากทั่วประเทศ พร้อมนี้ยังได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” เมื่อเวลา 09.30-11.30 น. 

       ในช่วงบ่ายนิสิตนักศึกษา ได้รับโอกาสฟังบรรยายพิเศษจากผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เริ่มจาก นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย เรื่อง “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต” และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยาย เรื่อง “ผู้นำยุคใหม่กับการพัฒนาประชาธิปไตย”  เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายสำหรับนิสิตนักศึกษา ที่จะได้เปิดโลกความเป็นผู้นำจากผู้นำองค์กร ทั้ง 3 ท่าน สามารถติดตามโอกาส


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า