ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

JICA เข้าพบเลขาาธิการสถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 30 กันยายน 2558 Mr. Matsunaga Masaei Deputy Director General of Southeast Asia and Pacific Department (JICA) และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ (JICA) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA : Southeast Asia) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ทั้งกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ในอาเซียน ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการพบพูดคุยครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การสัมมนาร่วมระดับภูมิภาค รวมทั้งด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า