ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรม “โครงการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application” (แอปพลิเคชั่นเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์


       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Konrad-Adenauer-Stiftung Thailand สถาบันศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application” (แอปพลิเคชั่นเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์ 

       กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน การแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์การแข่งขัน โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า)  จากนั้น เป็น กิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆจากวิทยากร ได้แก่

  • “การนิยามความหมาย Hackathorn คืออะไร กระบวนการและรูปแบบ โครงการ” โดย ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ และ ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร (คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • “ความรู้ด้านการเลือกตั้ง กระบวนการการเลือกตั้ง และกรณีศึกษา จากแพลตฟอร์ม We watch โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
  •  “Smart Vote คืออะไร รูปแบบและการนำแอปพลิเคชั่นไปใช้” จากทีม Smart Vote ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

       ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแนะนำพี่เลี้ยง Mentor ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการแข่งขัน จากทีมพี่เลี้ยงใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้ก่อนการเลือกตั้ง กฎหมาย กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มออกแบบ โดยผู้สมัครแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะวนเปลี่ยนการเข้าปรึกษาขอคำแนะนำแต่ละกลุ่มด้วย  กิจกรรม“Hackathon: Smart Voter Application” (แอปพลิเคชั่นเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นการลงคะแนนเสียง  โดยใช้นวัตกรรมการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เลือกตั้งในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า