ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตร พขส. รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM


         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  (พขส รุ่นที่ 5) ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำในสภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า2019”สาระสำคัญของการบรรยายดังกล่าว “การทำความเข้าใจและปรับตัว ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่า การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน และทุกภาคส่วน ผู้นำจึงต้องปรับมุมคิดในการบริหารอย่างรอบด้าน เพื่อให้ภาพรวมขององค์กร ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประเทศเดินต่อไปได้” 

        ทั้งนี้ นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม ในวันนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารวิชาการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ  หัวข้อที่ 1 “ความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของนโยบายสาธารณะเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย” , หัวข้อที่ 2 “สภาพปัญหาความขัดแย้งชุมชนต่อนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา เหมืองทองคำ จังหวัดจันทบุรี” , หัวข้อที่ 3 “แนวทางการจัดการความขัดแย้งของการสร้างอาคารสูงในเขตชุมชนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนวัดโพธิ์แมน เขตยานนาวา” , หัวข้อที่ 4 “ถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จของการจัดการความขัดแย้ง : กรณีศึกษา การบริหารพื้นที่บุกรุกพื้นที่โบราณสถานคูเมือง – กำแพงเมือง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” และ หัวข้อที่ 5 “ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งริมคลองลาดพร้าว : กรณีศึกษาชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” 

      นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประเทศไทยจะรอดพ้นโควิดได้อย่างไร” อีกด้วย ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มร่วมวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จะได้รับการเผยแพร่ในห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า