ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564


       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

      โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับมอบรางวัลแบบออนไลน์ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564  พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ระบบการบริหารงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักงานเลขาธิการดำเนินการเข้าร่วม นำเสนอโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง เพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน (Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE) ของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ที่ดำเนินโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านงบประมาณให้กับสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ดังนี้

  • โครงการที่ 1 โครงการโคกหนองนาบุรีอาหารปลอดภัย
  • โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการเลือกตั้งสมานฉันท์
  • โครงการที่ 3 โครงการพลเมืองจิตอาสาปลูกป่าในใจคน 

      ทำให้สภาพลเมืองร้อยเอ็ดสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ทั้ง 3 เรื่อง คือ ปัญหาความยากจนและโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลดลง ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกในชุมชนได้ ในเชิงประจักษ์ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสร้างความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

     ทั้งนี้ รางวัลส่วนของเครือข่ายภาคประชาชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์) เป็นผู้แทนรับมอบ และจะส่งมอบให้เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความภูมิใจในความสำเร็จต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า