ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง อบต.หนองสนิทอ.จอมพระ จ.สุรินทร์


        เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2564 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง” ผ่านระบบ Application Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.หนองสนิทอ.จอมพระ จ.สุรินทร์  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง” ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับทีมวิทยากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้การบรรยาย และทดลองปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนรู้จักขยะประเภทต่าง ๆ การคัดแยกขยะ เพื่อผลประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       ผลที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมที่เป็นแกนกลางในการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เกิดจิตสาธารณะที่จะมีส่วนร่วมในกิจการอื่น ๆ ของท้องถิ่นต่อไป วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นปัญหาที่สำคัญนี้ จึงริเริ่ม “โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการปัญหาขยะของชุมชนท้องถิ่นตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักคิดและแนวทางของโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ไปพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามบริบทของท้องถิ่นตนเอง จนสามารถลดปริมาณขยะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ และคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า