ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมือง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom


          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมือง ผ่านระบบ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ พร้อมกล่าวว่า

         “สถาบันพระปกเกล้าการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ภาพใต้ความตั้งใจให้ผู้เข้ารับการอบรมติดอาวุธทางปัญญาเกี่ยวกับการสื่อสารในปัจจุบัน เข้าใจวิธีการสื่อสารเชิงบวกและสามารถเลือกใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่ความเข้าใจและพื้นที่ทางการเมืองในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสถานการณ์และประชาชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมาย และสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารในสภาวะวิกฤตบนพื้นฐานการสื่อสารของผู้นำไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงวัตถุประสงค์”  โดย รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ บรรยากาศการบรรยายในวันนี้เต็มไปด้วยอรรถรส มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน่าสนใจ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นำโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และทีมงาน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 50 คน อันประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ/ ที่ปรึกษา/ ผู้ชำนาญการ/ นักวิชาการ/ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการ/ ที่ปรึกษา/ ผู้ชำนาญการ/ นักวิชาการ/ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา ได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า