ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นำเสนอผลงาน โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น


          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม นำเสนอผลงาน “โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์” โดยมีน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 ทีมจากทุกภูมิภาค นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น

  • ทีม PHUKET CORAL PROTECTOR  นำเสนอโครงการเยาวชนคนภูเก็ตฟื้นฟูปะการัง
  • ทีม Coral Ranger 3 นำเสนอโครงการชลบุรีร่วมใจรักษ์ทะเล
  • ทีมเยาวชนเรารักษ์บางปลา นำเสนอโครงการอนุรักษ์สืบสานการแสดงละครชาตรีตำบลบางปลา
  • ทีมยุวศิลปินถิ่นเวินพระบาท นำเสนอโครงการยุวศิลปิน แดนดินนครพนม สั่งสมภูมิปัญญา ตระการตาฟ้อนหางนกยูง
  • ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม นำเสนอโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเวียงตาล จิตวิญญาณแห่งศาสตราวุธโบราณ
  • ทีมแพงโขง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม นำเสนอโครงการ Save Life 6 นาทีมีค่าลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำโขงเขตพื้นที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม
  • ทีม NL Children’s Council And PW School  นำเสนอโครงการ Buddy ต่างวัย
  • ทีม The youth dreams นำเสนอโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ
  • ทีม NEW GEN DEVELOP นำเสนอโครงการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • ทีม เพชรทองผาภูมิ นำเสนอโครงการมัคคุเทศก์น้อยออนทัวร์นานาชาติพันธุ์ 

        วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า