ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นายชวน หลีกภัย บรรยายพิเศษหัวข้อ ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต


       สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และนิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 ได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น. Online ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ฝากฝังผู้นำเยาวชนให้ร่วมกันสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า