ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาสาธารณะ รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี


         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถาบันศึกษาพัฒนาและประชาธิปไตย และ Konrad-Adenauer-Stiftung ประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาสาธารณะรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  เรื่อง “รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี” ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนีมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และประสบการณ์ในประเทศ  ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และ นายนัฑ ผาสุข (เลขาธิการวุฒิสภา) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา 

        ประเด็นสำคัญของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึง การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจและเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิรูปของแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 5 ได้มีการจัดการบรรยายสาธารณะในประเด็นเรื่องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จากหลากหลายประเทศมาเป็นวิทยากร 

        กิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการรัฐธรรมนูญของเยอรมนีและระบบการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยได้รับเอาระบบเลือกตั้งของเยอรมนีมาเป็นแบบอย่างในการออกแบบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และประเทศไทยมีการแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องของระบบการเลือกตั้งด้วย  การบรรยายครั้งนี้เป็นการรับฟังเพื่อการศึกษา และให้หลักคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญจากประเทศที่มีประสบการณ์ด้านประชาธิปไตย และเพื่อให้การใช้รัฐธรรมนูญของไทยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งบุคลากรทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้สนใจ ก่อนเริ่มงานได้มีการกล่าวแนะนำวิทยากรโดย ดร. เซลีน-อแก็ธ คาโร : ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อานาวร์ สำนักงานประเทศไทย

        จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายพื้นฐานของเยอรมนี” โดย ดร.คาทจย่า เกลินสกี้ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเมือง มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการบรรยาย เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งของเยอรมนี” โดย มร. โทเบียส มอนทาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพรรคการเมือง มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผู้ร่วมงานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรจากรัฐสภา หน่วยงานราชการ เข้าร่วมกว่า 100 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า