ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง: โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ จังหวัดสงขลา


       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง: โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ จังหวัดสงขลา โดยมีน้องๆเยาวชนในโรงเรียนนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายผลต่อยอดจากงานวิจัยเสริมสร้างความซื่อตรง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)  https://www.facebook.com/RDKPI/posts/206716777475168  โดยมีคณะครูที่ปรึกษาที่คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ น้องๆ นำเสนอโครงงานในครั้งนี้ และได้ทำคลิปวีดิโอเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อตรง 5 เรื่องดังนี้

กลุ่มที่ 1 โครงการ “The box กล่องความหวัง” ว่าด้วยการเลือกตั้ง ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้ที่อยู่รอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องด้วยกันนั้นทำการใด ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ ซึ่งความถูกต้องในสังคม แม้กระทั่งสังคมจำลองเล็กที่เรียกว่า “โรงเรียน”

กลุ่มที่ 2 โครงการ “ห้องต้องห้าม” เกี่ยวกับการสอนให้มีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจในเรื่องหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน เพื่อเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซื่อตรง คือสิ่งที่ประพฤติออกมาให้ปรากฏ แล้วสังคมตัดสินว่าตรงหรือไม่ตรง แต่ถ้าซื่อสัตย์นอกจากจะประพฤติตรงแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจ มีความจริงใจด้วย ดังนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์จะต้องมีทั้งความซื่อตรงและความซื่อสัตย์ทั้งในตัวเองและต่อผู้อื่นไม่ว่าจะต่อหน้า หรือลับหลังเพราะการได้รับความไว้วางใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ ถ้าสูญเสียไปนั้นก็คงยากที่จะได้รับคืนกลับมา ทุกคนต้องอยู่กันเป็นสังคมก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดอยากรู้อยากเห็น

กลุ่มที่ 3 โครงการ “ความจริงมีแค่หนึ่งเดียว” ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกหลวงใคร ไม่ทำผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งในด้านกาย วาจา ใจ อยู่ด้วย ซื่อสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคลแต่ซื่อตรงนั้น นอกจากเป็นความประพฤติของตนเองยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย

กลุ่มที่ 4 โครงการ “เมอาร์ เด็กใหม่ The story” เพื่อฝึกฝนการอยู่ร่วมกันมีความจริงใจ ความไว้วางใจ ยอมรับนับถือและสมานสามัคคีอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน ภายใต้บริบทต่างๆ สืบไป ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ทำผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ความซื่อตรงจึงรวมถึงความซื่อสัตย์การชื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน การดำเนินชีวิตของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกัน ความซื่อตรงจึงเป็นหลักธรรมสำคัญในการอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ ฉะนั้นในสังคมใดก็ตามถ้าไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ จะเป็นบ่อเกิดแห่งการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน

กลุ่มที่ 5 โครงการ เรื่อง “ตื่นเถอะคนดี / ปฏิบัติศาสนกิจ 5 เวลา” เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อผู้อื่นสืบไป ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ทำผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ อยู่ด้วยซื่อสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มในด้านกาย วาจา ใจเกี่ยวกับความซื่อตรง คือไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อโรงเรียน ที่อาจส่งผลต่ออนาคตภายหน้าหากไม่แก้ไข


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า