ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มไก่ฟ้า บินขึ้นดอยช้างรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จัดทำโครงการลดความเหลื่อมล้ำยุคโควิด


        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 11 (ปนป.11) กลุ่มไก่ฟ้า สถาบันพระปกเกล้า เดินทางลงพื้นที่ดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่จากผู้นำและประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดทำโครงการ "ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื้อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค COVID-19" ที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

       โดยในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มไก่ฟ้าได้เดินทางเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบข้าวสารให้แก่วัดในการนำไปประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของวัด หรือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งที่ผ่านมาทางวัดห้วยปลากั้งได้มีการนำอาหารสิ่งของแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มไก่ฟ้า ยังได้ระดมทุนเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนต่าง ๆ ที่ได้เดินทางเข้าไปรับฟังปัญหา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด19 เช่น หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา กลุ่มสตรีปกาเกอะญอ กลุ่มเกษตรกรทำนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

       สำหรับหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  ซึ่งมุ่งพัฒนา "ผู้นำรุ่นใหม่" ที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิถีประชาธิปไตยเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า