ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาออนไลน์ “ส่องอนาคตการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”


           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาออนไลน์ “ส่องอนาคตการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” โดยเป็นโครงการวิจัยการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีสถาบันการเมือง รัฐสภา พรรคการเมือง และการเมืองภาคพลเมือง (Political Foresight and Scenarios for Thailand Sustainable Democracy)

          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ตลอดจนค่านิยม และทัศนคติของประชาชน ศึกษาความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นอันมีผลต่อการเมืองการปกครอง เสถียรภาพ และความมั่นคงของประเทศ ศึกษาทางเลือกอนาคตการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยจากการใช้การมองอนาคตศึกษา (Foresight Studies) โดยจัดทำฉากทัศน์อนาคต (Scenario Building) และแนวทางจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม และการเมืองการปกครองไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีแผนสำรองเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และนำไปสู่การปรับตัวของรัฐ ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนา   กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การเกริ่นนำภาพรวมของโครงการวิจัยอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทย เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการ) ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) เป็นผู้ดำเนินรายการ และการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆ ดังนี้

1. มิติเรื่อง “สถาบันการเมืองรัฐสภาไทย” โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา) และ คุณชมพูนุท  ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
2.
มิติเรื่อง “มองไปข้างหน้า อนาคตพรรคการเมืองไทย” โดย คุณปุรวิชญ์  วัฒนสุข (นักวิชาการ)
3. มิติเรื่อง“การเมืองภาคพลเมือง”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล  สมพงษ์ และคุณนุชประภา  โมกข์ศาสตร์ (นักวิชาการ)
4. มิติเรื่อง “ฉากทัศน์การเมืองไทย” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา)

        ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์  ปรียากร คุณนิกร  จำนง คุณรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท และรองศาสตราจารย์ ดร. นิยม  รัฐอมฤต   โครงการดังกล่าว เป็นการที่จะสร้างฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา ผ่านการจัดทำฉากทัศน์อนาคต (Scenario Building) และประเมินความเสี่ยง ปรับทางเลือกในอนาคตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต และเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า