ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สภาพลเมืองร้อยเอ็ดจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ


        เมื่อวันที่ วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.15น. ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องมาจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด และได้ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน การดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ หรือ ก.พ.ร. จึงได้นำรางวัลนี้มามอบให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้

        สำหรับการจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะนั้น เกิดจากการที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นในระดับตำบล และอำเภอ และเกิดจากสภาพลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง แล้วทำการถอดบทเรียนและคัดเลือกว่า กิจกรรมใด โครงการใด ควรเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดในแต่ละปี โดยในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด และสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ได้เสนอนโยบายสาธารณะให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อพัฒนาคนร้อยเอ็ด การเลือกตั้งสมานฉันท์ และ โคก หนอง นาบุรี อาหารปลอดภัย

       ในการนี้ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และนักเรียนพลเมืองที่การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลเลิศรัฐ พร้อมกันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพลเมืองต้นแบบระดับตำบล ระดับอำเภอและผู้ที่ได้รับรางวัลพลเมืองต้นแบบของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทุกท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเมืองต้นแบบทุกท่านจะเป็นแบบอย่างและขยายผลของความเป็นพลเมืองไปยังประชาชนในชุมชนของท่าน เพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้น่าอยู่และเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า