ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 จัดการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย


         เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)  รุ่นที่ 9 จัดการนำเสนอโครงการ “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย” ผ่าน Facebook Live สถาบันพระปกเกล้า และ Facebook Live แพทยสภา โดยนำประสบการณ์การลงพื้นที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จากการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบมากกว่า 16 โครงการผ่านมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และได้เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ และการสัมมนาพิเศษรวม 6 ครั้ง มาจัดโครงการเสนอยุทธศาสตร์การจัดการสถานการณ์ COVID-19 ในวันนี้ โดยผู้แทนกลุ่มนักศึกษา ปธพ. 9 นำเสนอหัวข้อที่สำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การสร้างความมั่นคงโดยการปรับโครงสร้างทางระบบสาธารณสุข, การสร้างความมั่นคงโดยการพึ่งพาตนเองของระบบสาธารณสุข และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวเปิดกิจกรรมการนำเสนอ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

        ในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภา กล่าวขอบคุณและรับมอบยุทธศาสตร์ของนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9  และข้อมูลการนำเสนอโครงการดังกล่าว ที่ผ่านกระบวนการคิดสังเคราะห์ และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทางการแพทย์และจากทุกภาคส่วนที่จะส่งต่อไปยังรัฐบาลผ่านนายอนุทิน ชาญวีรกุล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยภายหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า