ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาให้ความรู้ก่อนแข่งขัน The Tomorrow audit’s Hackathon


         มิติใหม่ของการมีส่วนร่วมในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ การแข่งขัน The Tomorrow audit’s Hackathon สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดกิจกรรมแข่งขัน THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom และ Facebook Live ของสถาบันพระปกเกล้า) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564  กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ” โดย นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

       จากนั้น เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และตัวอย่างประสบการณ์ของต่างประเทศ” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) และ อ.ณัชชาภัทร อมรกุล (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า) ส่วนในช่วงท้าย เป็นกิจกรรม ถาม-ตอบ และให้คำปรึกษาแก่ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีทีมผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 ทีม กิจกรรมการแข่งขัน The “Tomorrow’s Audit” hackathon เป็นการแข่งขันเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ภายใต้หัวข้อ “New awareness, Quick access, Safeness in Participation” สร้างสำนึกใหม่ เข้าถึงเร็ว ปลอดภัย ในการมีส่วนร่วม โดยมีโจทย์ คือ) จะทำอย่างไรให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ในฐานะที่เป็นเงินภาษีของประชาชน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เช่น งบพัฒนา งบการบริการสาธารณะ บนฐานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย  โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร กำหนดกิจกรรมแข่งขันออกแบบ The “Tomorrow’s Audit” hackathon วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า