ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 13 ผ่านระบบ ZOOM


         เมื่อวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564  สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 13 (นบส.รุ่นที่ 13) ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก นางพรพิศ  เพชรเจริญ   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการศึกษาอบรม นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวให้โอวาส  ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ต้นแบบผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร” จากนั้น นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายถึง “ระบบการศึกษาอบรมหลักสูตรและการจัดทำเอกสารวิชาการ”

         หลักสูตรดังกล่าวขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้นักบริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นำ อันจะส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาสามารถก้าวผ่านสภาวะการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการทำงานของรัฐสภา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยและต่างประเทศ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาฐานความคิด การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาและสมรรถนะหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหาร ทักษะด้านเทคนิค ทักษะทางด้านมนุษย์และทักษะทางความคิด ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารและจัดการงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างเครือข่ายและการประสานงานที่ดี ระหว่างข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มเติมทักษะในการทำงาานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป  ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) จำนวน 107 คน ข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) จำนวน 28 คน จำนวนทั้งสิ้น 135 คน การศึกษาอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 –กุมภาพันธ์ 2565

         ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย พนักงานฯ เจ้าหน้าที่ และทีมงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ ให้สอดรับกับสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ดังที่ผ่านมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า