ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายกและสมาชิกสภา อบต. มืออาชีพ


            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 : สถาบันพระปกเกล้า โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และสำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรพัฒนาความพร้อมสู่การเป็นนายกและสมาชิกสภา อบต.มืออาชีพ”  กิจกรรมในช่วงแรก เป็นการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และบรรยายในหัวข้อ “การกระจายอำนาจท้องถิ่นไทย : ความหวังและความท้าทาย” โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย  (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายของผู้บริหารในปี 2022 ความคาดหวังของประชาชนต่อท้องถิ่นไทย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนายุคใหม่ รวมทั้งกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป   ต่อด้วย การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “อบต.ในบริบทการพัฒนา... สรรสร้างอย่างไร ?? ให้ตรงใจประชาชน”โดย รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล  (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ซึ่งให้นิยามของปกครองท้องถิ่น อบต. การบริหารจัดการของอบต.บนฐานทุนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาของอบต.

         กิจกรรมการแนะนำหลักสูตรออนไลน์ KPI E-learning หลักสูตรต่างๆ โดย ทีมวิทยากรสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ส่วนในภาคบ่าย Do and Don’t ...รับรู้และเข้าใจ เลือกตั้งไม่ผิดกติกา โดย ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์  (ผอ.สำนักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน กกต.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. กระบวนการสมัครรับเลือกตั้งและเอกสารในการยื่นสมัคร แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งข้อห้ามสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุน ในช่วงท้ายเป็นการให้ความรู้เรื่อง “สำรวจตน ตรวจความพร้อม…. กับตำแหน่งนายกและสมาชิกสภา” โดย อาจารย์กิริณี จาระนุ่น (ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่) ในมุมมองของอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. การสิ้นสุดสมาชิกภาพและการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.การยื่นบัญชีทรัพย์สินของ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. นอกจากกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แล้ว สำนักบริการวิชาการ โดย อ.ณัฐพงศ์ รอดมี (ผอ.สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) และทีมงาน ได้กล่าวแนะนำหลักสูตร การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และรายละเอียดต่างๆ ที่สถาบันจะประสานความร่วมมือกับผู้เข้าอบรมในโอกาสต่อไป

        หลักสูตรพัฒนาความพร้อมสู่การเป็นนายกและสมาชิกสภา อบต.มืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เข้าใจทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เชิงพื้นที่ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การวางนโยบายหาเสียงที่มีประสิทธิผลและเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของการบริหารงานพัฒนาระดับตำบล ประกอบกับ ปัจจุบันมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติในการหาเสียง รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ในทางกฎหมายเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า