ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ


             เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  นักศึกษา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มเหยี่ยว ได้จัดกิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยนักศึกษา ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ได้ทำการลงพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อพบปะผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่จากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการ “ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค Covid-19” ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ในการนี้นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ยังได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า