ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกัน


         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (กรรมการการเลือกตั้ง) เข้าพบหารือ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  เพื่อหาแนวทางประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิชาการ ทั้งนี้ กรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเล็งเห็นว่าสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีผลงาน บทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมถึงผลงานวิชาการ งานวิจัย ด้านการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอหารือเพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบูรณาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกันที่มีกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน  การสนับสนุนผลงานด้านงานวิชาการ งานวิจัย บทความ ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตร และวิทยากร เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรร่วมกัน การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่าน application สื่อที่ให้ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย คู่มือวิทยากร และการจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ หัวข้อ/เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

        นอกจากนี้ กรรมการการเลือกตั้ง ยินดีให้ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สถาบันพระปกเกล้าได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูปด้านเมืองให้ดำเนินงาน โดย กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้ นายวีระ ยี่แพร (ผู้ตรวจการ) และนายสาโรช ไพเราะ (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) เป็นประสานงานและผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า