ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรปกม.10 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมดูงานต่างประเทศรูปแบบออนไลน์


          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศรูปแบบออนไลน์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 10 (ปกม.10)  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วย การกล่าวต้อนรับและแนะนำวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ซึ่งกล่าวความตอนหนึ่งว่า ในประเทศไทยนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองมากขึ้น สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ จึงมีการปรับรูปแบบการศึกษาดูงานในหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันขอขอบคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายของวิทยากรจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกท่าน จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Industrial Real estate Development/ Regional Economic Development: Role of Local Government” By Dr.Robert Franke (Director, City of Dresden, Office of Economic Development) โดย เมือง Dresden เป็นเมืองที่เป็น eco system ที่แข็งแกร่งในยุโรป เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหพันธรัฐเยอรมัน นอกจากนั้น ท่านยังกล่าวถึงภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและชุมชนของเมือง การบริหารจัดการเมือง และการวางผังเมือง ในช่วงท้าย เป็นการซักถามแลกเปลี่ยนโดยนักศึกษา รวมทั้งการให้ความรู้เพิ่มเติมจาก ดร.สกล เหลืองไพฑูรย์ คณะกรรมการหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า