ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและการงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ ZOOM


       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross) (ICRC) และมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation) (IBHAP Foundation)  จัดโครงการหลักสูตร ความขัดแย้ง ความรุนแรงและการงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย Mr.Christoph Sutter, Head of the ICRC Regional Delegation พร้อมด้วย Mr.Andrew Bartles-Smith ผู้แทนเครือข่าย The International Committee of the Red Cross (ICRC)  และพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ) Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation (IBHAP Foundation)

      กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาธรรมชาติของความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้งซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งมิให้ขยายตัวไปสู่ความรุนแรง และหลักการฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน เข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นและการแก้ไขความขัดแย้ง การเยียวยาความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น และเกิดทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคม มีกำหนดการจัดอบรมต่อเนื่อง 5 ครั้ง รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ ในประเด็น ความขัดแย้ง ความรุนแรง และงานด้านมนุษยธรรม  การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ เป็นการจัดให้สอดรับกับสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า