ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox)


          เมื่อวันที่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการ (สมาชิกวุฒิสภา) พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) ในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) เขตสุขภาพนำร่อง จำนวน 4 เขต ได้แก่  เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 12 และกรุงเทพมหานคร ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น เพื่อประสานความร่วมมือช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขดังกล่าวดำเนินไปตามเป้าหมาย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า