ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รัฐสภาที่พึงประสงค์” โครงการยกระดับธรรมาภิบาลระบบรัฐสภา


          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รัฐสภาที่พึงประสงค์” โครงการยกระดับธรรมาภิบาลระบบรัฐสภา ภายใต้ความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และ มุมมองต่อการทำงานของรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ออกแบบระบบรัฐสภาที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของระบบรัฐสภา โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนและภาคประชาสังคม นักการเมืองระดับชาติ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่อง 4 เวที จนถึงสัปดาห์สุดท้ายชองเดือนพฤศจิกายน จากนั้นจะทำการสรุปผลรวบรวมความเห็นส่งต่อไปรัฐสภาต่อไป 

        ซึ่งกิจกรรมเวทีแรก นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ชวนพูดคุยในประเด็น “การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของไทย” ต่อเนื่องด้วย ชวนคิด ชวนสะกิด ในประเด็น “รัฐสภาที่พึงประสงค์” ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ รัฐสภาไทยในความมุ่งหวัง  รัฐสภาไทยในความเป็นจริง พร้อมทั้งชวนคุยข้ามความท้าท้ายถึงความเห็น “รัฐสภาไทยจะเดินไปอย่างไร ... “เรา” ช่วยกัน ออกแบบ” จากทีมนักวิชาการ วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า