ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 2


                  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross) (ICRC) และมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation) (IBHAP Foundation)  จัดโครงการหลักสูตร ความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ Zoom  วัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาธรรมชาติของความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้งเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น การแก้ไข และการเยียวยาความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น และเกิดทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเป็นการบรรยายต่อเนื่อง 5 ครั้ง  ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการบรรยายครั้งแรก ในประเด็น การแนะนำการทำงานของ ICRC และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และในที่ 20 ตุลาคม 2564  เป็นการบรรยายครั้งที่ 2 ในประเด็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธและ  บทบาทของทหารและตำรวจในสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว โดย Zarvan Raniero Owsia, ICRC Regional Delegate to Armed Forces และ Jean Pierre Chenel, ICRC Regional Police and Security Forces Delegate และได้มีการถอดบทเรียนโดยนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ความท้าทาย และบทบาทของทหารและตำรวจในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ โดยการบรรยายจะมีต่อเนื่อง ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ,วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  และสิ้นสุดการอบรมใน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า