ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหายฯ


               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดโครงการสัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 "การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย : บทบัญญัติทางกฎหมายและความเป็นไปได้จริงในสังคมยุติธรรมไทย" ขึ้น ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live  โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า “กฎหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิ์และไม่ละเมิดสิทธิของพลเมือง และประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ควรอยู่ภายใต้กฎหมาย รัฐต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพราะกฎหมายสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน” 

            สัมมนาสาธารณะดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหายภายในหลักการสิทธิมนุษยชนสากล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการออกกฎหมาย บทบัญญัติทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหายในต่างประเทศและประเทศไทย อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวข้องข้อพึงระวัง และประเด็นพิจารณาในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหายกรณีของประเทศไทยอีกด้วย 

            บรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้ เต็มไปด้วยอรรถรส สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นำโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และทีมงาน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา อันประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการ สื่อมวลชน บุคลากรในวงงานรัฐสภา บุคลากรในวงงานยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้ทาง facebook fanpage สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และ facebook fanpage สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า