ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรการศึกษาของไทย


          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า และ สพฐ.  มีความร่วมมือต่อเนื่องใกล้ชิดในการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)” ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 7 ปี  

        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และนำแนวคิดหลักการธรรมาภิบาล หลักการบริหาร แนวคิดและเครื่องมือสมัยใหม่ไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และปฏิบัติตาม ซึ่งพึงจะเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า