ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปศส รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต


           ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2564 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการภายใต้นโยบาย Phuket Sandbox” ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์   วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,คุณนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ,นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และ คุณอัญชลี วานิชเทพบุตร ประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาภูเก็ต ดำเนินการเสวนาโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง นักศึกษาหลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 19 พร้อมนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร พรายพล คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการหลักสูตร รศ.ดร วัชรียา โตสงวน รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร รศ.ดร ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รศ.สาลิณี วรบัณฑูร และ รศ.ดร พุทธกาล รัชธร นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมรับฟังการเสวนาด้วย อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบาย Phuket sandbox ระหว่างวิทยากรและนักศึกษา ปศส.รุ่นที่ 19 จากนั้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2564   ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ สังคมไทยได้อะไรจาก Covid-19 และกล่าวปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 19 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า