ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ Art Gallery and Exhibition อ.เมือง จ.นครราชสีมา


         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ Art Gallery and Exhibition อ.เมือง จ.นครราชสีมา พิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) เป็นประธานในพิธีโดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย นายไกรศรี หล่อธราประเสริฐ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา)  จากนั้น คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยมี นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) และคณะ นำชมและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าว 

        ในช่วงท้ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เป็นสื่อที่บอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ รวมไปถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า