ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 3


         สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross) (ICRC) และมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation) (IBHAP Foundation)  จัดโครงการหลักสูตร ความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ Zoom  วัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาธรรมชาติของความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้งเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น การแก้ไข และการเยียวยาความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น และเกิดทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเป็นการบรรยายต่อเนื่อง 5 ครั้ง  เป็นการบรรยายในครั้งที่ 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  เป็นการบรรยายในหัวข้อ การแนะนำการมีส่วนร่วมของ ICRC กับวงการศาสนา และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับพระพุทธศาสนา  โดย Andrew Bartles-Smite และ Dr.Ziaullah Rahmani จาก ICRC และได้มีการถอดบทเรียนโดยนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของศาสนาต่างๆ กับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในสถานการณ์สู้รบ และสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  โดยการบรรยายจะมีต่อเนื่องครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  และสิ้นสุดการอบรมใน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า