ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


         ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23   “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape) ในรูปแบบออนไลน์ โดยในวันแรก (5 พฤศจิกายน 2564) ของการจัดประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดงาน  กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้าจัดงานประชุมวิชาการประจำปีเพื่อสะท้อนภาพรวมบริบทของประชาธิปไตย การเมือง สังคม เพื่อสะท้อนมุมมองสู่สาธารณะ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 23 เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินไปของประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย” 

        จากนั้น เป็นการปาฐกถานำ เรื่อง “ภูมิทัศน์การเมืองไทย กับประชาธิปไตยในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความว่า “ประชาธิปไตยทุกยุคทุกสมัยเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดมา โจทย์ความท้าทายใหม่ของประชาธิปไตยไทยในปัจจุบัน คือ จะทำอย่างไรในการดำรงรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ได้ภายใต้บริบทปัจจัยแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม” จากนั้น เป็นเวทีอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่อง 

“ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนแปลง : ประสบการณ์จากต่างประเทศ” โดยวิทยากร
       - Prof. Mark R. Thompson, Head and Professor of Politics, Department of Asian and International Studies and Director, Southeast Asia Research Centre (SEARC) at the City University of  Hong Kong 
       - Prof. Youngho Cho, Associate Professor of Political Science, Sogang University, Korea (TBC)
       - Dr. Philips J. Vermonte, Executive Director Centre for Strategic and International Studies, Indonesia 
       - Dr. Kevin Casas-Zamora, Secretary General The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23
ชม Facebook Live ย้อนหลังได้ที่นี่


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า