ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาโต๊ะกลม “รัฐสภาที่พึงประสงค์” เวทีที่ 3 (ภาคธุรกิจเอกชน)


        สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รัฐสภาที่พึงประสงค์” โครงการยกระดับธรรมาภิบาลระบบรัฐสภา ภายใต้ความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และ มุมมองต่อการทำงานของรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ออกแบบระบบรัฐสภาที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของระบบรัฐสภา โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนและภาคประชาสังคม นักการเมืองระดับชาติ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่อง 4 เวที จนถึงสัปดาห์สุดท้ายชองเดือนพฤศจิกายน จากนั้นจะทำการสรุปผลรวบรวมความเห็นส่งต่อไปรัฐสภาต่อไป 

      กิจกรรมเวทีที่ 3  จัดเสวนาโต๊ะกลม “รัฐสภาที่พึงประสงค์” (ภาคธุรกิจเอกชน)  ในวันนี้ นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า นายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ และทีมนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ชวนพูดคุยในประเด็น บทบาทและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐสภา  การทำงานของรัฐสภาในความเป็นจริง ความคาดหวังของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานของรัฐสภา รวมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางการเสริมสร้างการทำงานของรัฐสภา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 เวที ในวันที่ 12 พฤศจิกายน และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า