ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผล PEACE SURVEY ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live


             เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดแถลงผล “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กล่าวถึงที่มาและความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน  อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี หัวหน้าโครงการ คณะทำงานวิชาการ Peace Survey 

       โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ทุกท่านรู้จักกันโดยทั่วไปว่า Peace Survey นั้นได้ริเริ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 25 องค์กร นับเป็นการร่วมมือกันขององค์กรที่ทำงานด้านการขับเคลื่อนสันติภาพทำงานวิจัยแต่ละครั้ง ได้มีความพยายามปรับปรุงในด้านวิธีวิทยาอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงเครื่องมือ ปรับปรุงคำถามในการวิจัยให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด โดยในครั้งที่ 6 นี้ ยังคงรักษาระเบียบวีวิจัยในเชิงสำรวจเอาไว้เหมือนเดิม และเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก เจาะลึกในประเด็นบางประเด็นที่เชิงปริมาณอาจจะยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ซึ่งผลการศึกษานับว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อทั้งผู้กำหนดนโยบาย คณะพูดคุย นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจที่จะได้ยินเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง เพื่อร่วมหาแนวทางการสร้างสันติภาพ  สันติสุขให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนอย่างมากที่สุด


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า