ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformation)


           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น  Conflict Transformation ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมด้วย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษา  ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิวิเทศพัฒนา (The Development Cooperation Foundation) และ The Centre for Asia Pacific Initiatives (CAPI), University of Victoria, Canada  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่องหลักการของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (Conflict Transformation) เพื่อปรับแนวคิด และมีเครื่องมือการบริหารให้พร้อมรับมือกับความขัดแย้งด้วยทักษะที่เหมาะสม เช่น แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้านยุติธรรมสมานฉันท์ แนวคิดเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยในประเด็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ เป็นต้น  และเพื่อนำแนวคิด Conflict Transformation ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 104 คน  เรียนต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า