ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


          ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 (TAG10) ณ โรงแรมแมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข กรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกิจกรรม   ทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิ KPI the Idol ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า การนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร โดย ศ.ดร.นฤมล นิราทร และการมอบรางวัลแก่นักศึกษา เช่น รางวัลเวลาเรียนเต็ม 100 รางวัลเอกสารวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลอื่น ๆ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร และกล่าวปัจฉิมนิเทศปิดหลักสูตร โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า