ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20


          วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษา และบรรยายหัวข้อ “บทบาทผู้นำและความสำเร็จขององค์กร และ KPI DNA”  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน  หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์กับประสบการณ์ของนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ กับการบริหารขององค์กรในระดับต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเมื่อนักศึกษาจบการอบรมจะทำให้สามารถวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสาธารณะ ตลอดจนประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน อันจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  นอกจากนี้ การศึกษาในหลักสูตรได้มุ่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านเศรษฐกิจสาธารณะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารระดับสูงมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ ใช้เวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 487 ชั่วโมง 

      นอกจากนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ รอดมี กล่าวต้อนรับนักศึกษา ก่อนที่จะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเดินทางไปยังโรงแรม เวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี ต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า