ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมวันที่สองของประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021


          สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ WAPOR Asia และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021 ภายใต้หัวข้อ “The New Normal in Survey Research Methodology and Changing Attitudes” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยในวันที่สอง (17 พฤศจิกายน 2564) ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมีการบรรยายพิเศษของ Dr.Colin Irwin จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อ “Special Lecture on Artificial Intelligence in Conflict Resolution Research” ดำเนินรายการโดย Mr.Yashwant Deshmukh ประธาน WAPOR Asia

         ขณะเดียวกันมีการประชุมกลุ่มย่อยตลอดทั้งวัน ซึ่งมีผู้นำเสนอผลวิชาการที่น่าสนใจจากหลากหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย เม็กซิโก อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ศรีลังกา แคนานดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดยผลงานวิชาการเหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ WAPOR ASIA และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นห้องย่อย และแบ่งเป็นหัวข้อการนำเสนอ ได้แก่

- Panel 2.1: Social Media, Information, & Participation 
- Panel 2.2: Happiness, Optimism & Mental Health 
- Panel 2.3: Democracy & Governance
- Panel 2.4: Pandemic Work Changes and Futures 
- Panel 3.1:  Inequalities 
- Panel 3.2: New Media Platforms 
- Panel 3.3: Contexts and Surveys in India 
- Panel 4.1: 2020-2021 Impacts on Survey Firms and Service Offices 
- Panel 4.2: Innovation in Governance and Management (ภาษาไทย)
- Panel 4.3: Thailand and Social Quality (ภาษาไทย)

นอกจากนี้ยังมีเวทีอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ ในหัวข้อ “Conversation with the Pioneers in Public Opinion” โดยวิทยากร

- Darren Pennay, The Social Research Centre, Australia 
- M Saidul Haq, SRGB Research & Consulting Limited, Bangladesh 
- Saiful Mujani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,  Indonesia 
- Pradeep Peiris, University of Colombo, Sri Lanka 
- Chi Huang, National Chengchi University, Taiwan

ดำเนินการอภิปรายโดย Syed Arabi Idid จาก International Islamic University Malaysia (IIUM) กล่าวปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดย ศาสตราจารย์ อัมพร ธำรงลักษณ์ และผู้บริหาร WAPOR ASIA


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า