ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 4


            สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross) (ICRC) และมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation) (IBHAP Foundation)  จัดโครงการหลักสูตร ความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่านระบบ Zoom  วัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาธรรมชาติของความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้งเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น การแก้ไข และการเยียวยาความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น และเกิดทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเป็นการบรรยายต่อเนื่อง 5 ครั้ง  ซึ่งในวันนี้เป็นการบรรยายในครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เป็นการบรรยายในหัวข้อ Protection and the ICRC (งานด้านการปกป้องและ ICRC) โดย Tanya Brown, Regional Protection Trainer ต่อด้วย หัวข้อ Humanitarian Forensics and its Application - Current Role and Future Relevance (งานด้านนิติวิทยาศาสตร์กับมนุษยธรรมและการประยุกต์ใช้-บทบาทปัจจุบันและอนาคต) โดย Oran Finegan, ICRC Forensic Specialist และในภาคบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย Marie-Geneviève Nightingale, ICRC Regional Protection Coordinator การบรรยายจะมีต่อเนื่อง และสิ้นสุดการอบรมใน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า