ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformation) ผ่านระบบ Zoom


          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น  Conflict Transformation ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิวิเทศพัฒนา (The Development Cooperation Foundation) และ The Centre for Asia Pacific Initiatives (CAPI), University of Victoria, Canada โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่องหลักการของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (Conflict Transformation) เพื่อปรับแนวคิด และมีเครื่องมือการบริหารให้พร้อมรับมือกับความขัดแย้งด้วยทักษะที่เหมาะสม เช่น แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้านยุติธรรมสมานฉันท์ แนวคิดเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยในประเด็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ เป็นต้น  และเพื่อนำแนวคิด Conflict Transformation ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้ 

       สำหรับการเรียนวันที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรต่างประเทศ Catherine Morris   BA , JD, LLM, Associate of the Centre for Asia-Pacific Initiatives at the University of Victoria (UVic) บรรรยายพิเศษในหัวข้อ Conflict Transformation: Experiences from Canada  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาซักถามถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งในประเทศแคนาดา รวมทั้ง พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และทีมนักวิชาการ ได้นำนักศึกษาร่วมทำ Work Shop อีกด้วย ทั้งนี้การเรียนจะเรียนต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า