ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13


           เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13  ในรูปแบบออนไลน์ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมนำเสนอ ดังนี้

 • วิวัฒนาการการเมืองสิ่งแวดล้อมไทย: เอกสารทางนโยบายกับการเคลื่อนไหวจริง
  - โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา)
 • นวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์ Covid-19: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  - โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา)
 • สภาพแวดล้อมสำหรับการคิดกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ 
  - โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)
 • สันติวัฒนธรรมในพรรคการเมืองเพื่อเสริมสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ
  - โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)
 • การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน: การเมืองภาคพลเมือง
  - โดย นางสาวนุชประภา โมกข์ศาสตร์ (นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า