ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21


        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 (ปรม.รุ่นที่ 21) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทผู้นำและความสำเร็จขององค์กร และKPI DNA" กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 99 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพสูง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้หารือร่วมกันในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในบางหัวข้อวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท ของสังคมไทยในปัจจุบัน และที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คือ การจัดทำ “โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ” แทนการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสในการพัฒนาแนวความคิดของตนเองและกลุ่ม และสามารถดึงประเด็นชี้นำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ เพื่อดำเนินโครงงานที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในเชิงนโยบายหรือการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเชิงประจักษ์ต่อไป 

         นอกจากนี้ ช่วงท้ายของช่วงเช้า นักศึกษายังได้รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (มูลนิธิ สปส.) รวมถึง รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการของ ชมรม ปรม. และรับฟังการแนะนำการเข้าถึงสารสนเทศช่องทางต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย   ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะมีการจัดการศึกษาอบรมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่25 พฤศจิกายน2564 และกำหนดวันปิดการศึกษาในวันที่ 30 กันยายน 2565 และใช้เวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า