ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 11 จัดเวทีสาธารณะ เผยแพร่ผลงานวิชาการ สร้างสันติธรรม นำสู่สันติสุข


              เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 (4ส11) จัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “4ส11 สร้างสันติธรรมนำสู่สันติสุข” ผ่าน Facebook Live และ ระบบ Zoom  ระหว่าง เวลา 09:30-12:00 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปัญหาประเทศไทย คำตอบอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่น”  ต่อด้วยเสวนาผลงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากนักศึกษา ในหัวข้อ 

  • การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  • ทุ่งฟ้าผ่า : 106 ปี ความขัดแย้ง ความหวัง และแนวทางสู่สังคมสันติสุข
  • การจัดการความขัดแย้งจากการบรรเทาอุทักภัยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช

           กล่าวนำถึงหลักสูตร 4 ส โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวขอบคุณและปิดงาน โดย นาวาอากาศหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ประธานคณะทำงานการจัดงานเวทีสาธารณะ นอกจากนี้ ติดตามเล่นเกมและรับของรางวัลได้จาก Line Openchat “เสวนาที่ห้ามพลาด ทั้งผลงานและของรางวัล สสสส 11 สถาบันพระปกเกล้า” อีกด้วย การจัดเวทีสาธารณะ ในวันนี้ ได้ดำเนินการขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขและการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้นำองค์ความรู้ดังกล่ำว ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการจัดทำโครงงานที่มีกิจกรรมการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่ำงเป็นระบบ และก่อให้เกิดการแก้ไขความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง ในระดับ IMPACT เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข  โดยการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ผ่านเวทีสาธารณะ ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 12 นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้ำ จากหลักสูตรต่าง ๆ ผู้บริหาร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้าและจำกทุกภาคส่วน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า