ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformation) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom


        สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น  Conflict Transformation ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิวิเทศพัฒนา (The Development Cooperation Foundation) และ The Centre for Asia Pacific Initiatives (CAPI), University of Victoria, Canada โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่องหลักการของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (Conflict Transformation) เพื่อปรับแนวคิด และมีเครื่องมือการบริหารให้พร้อมรับมือกับความขัดแย้งด้วยทักษะที่เหมาะสม เช่น แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้านยุติธรรมสมานฉันท์ แนวคิดเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยในประเด็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ เป็นต้น  และเพื่อนำแนวคิด Conflict Transformation ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้ 

       สำหรับการเรียนวันที่ 4  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 วิทยากรต่างประเทศ Dr. Deborah Curran is an Associate Professor at the University of Victoria in the Faculty of Law and School of Environmental Studies (Faculty of Social Sciences), and the Executive Director of the Environmental Law Centre. บรรยายพิเศษในหัวข้อ Conflict Resolution and Conflict Management : Adaptations for Environmental and Cultural Reconciliation   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาซักถามถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งในประเทศแคนาดา รวมทั้ง พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทีมนักวิชาการ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา ,ดร.อภิญญา ดิสสะมาน และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร ได้นำนักศึกษาร่วมทำ Work Shop อีกด้วย ทั้งนี้การเรียนจะเรียนต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า