ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการอบรมระยะสั้น บทเรียนการแก้ไขปัญหาความยากจน


        เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ และส่วนงานวิเทศสัมพันธ์  ร่วมกับ Chengdu Administration Institute  (CAI) จัดโครงการอบรมระยะสั้น “บทเรียนการแก้ไขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน”  ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยวันนี้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “The Practice Sample of Poverty Elimination and Regional Coordinated Development: Take Chengdu, Sichuan as an example”  โดย Professor Chang Xiaoming จากChengdu Administration Institute ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  การบรรยายต่อเนื่องตลอดทั้งสองวัน ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ นักวิชาการ พนักงาน และผู้บริหาร ร่วมรับฟังสาระที่น่าสนใจอย่างคับคั่งกว่า 100 คน กล่าวปิดการอบรมและกล่าวขอบคุณ CAI โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ และนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  

       ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังมอบองค์ความรู้ดีๆ ให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน ได้รับทราบบทเรียน แนวทางปัญหาอุปสรรค และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีนจนประสบความสำเร็จ ผ่านแนวนโยบาย กลไกของรัฐ และกรณีศึกษาในเมืองที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำแนวคิด ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์หรือปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า