ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนากฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรื่อง เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน


                เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนากฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรื่อง “เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน:  ร่วมใจสร้างกฎหมายคุ้มครองสิทธิ-ส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองไทย”  ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านระบบ streamyard, FB:  IMN เครือข่ายชนเผ่าสื่อพื้นเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการผลักดันและสนับสนุนการเสนอกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง  จนกระทั่งนำไปสู่การมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  สะท้อนเสียงของประชาชนที่มีส่วนสนับสนุนกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน และรับฟังมุมมองและความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการผลักดันให้มีกฎหมายฯ ต่อไป ผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ประกอบด้วย 

 • แกนนำชนเผ่าพื้นเมือง สมาชิกและผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
 • องค์ปาฐก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วิทยากรรับเชิญ และผู้ดำเนินรายการเวที
 • ทีมงานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง-IMN และกองเลขานุการ คชท./สชพ.
 • ผู้แทนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 

        การสัมมนาเริ่มด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: มาตรการทางสากลและปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น (The Rights of Indigenous Peoples: International measures and ensuring to effectively Implement at country and local levels)  โดย Ms.Victoria Tauli Corpus, Former UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน :  ร่วมใจสร้างกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย”  วิทยากรร่วมเสวนา โดย

 • นางนิตยา เอียการนา              ผู้ประสานงานกองเลขานุการ  คชท.
 • ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • นายมานพ คีรีภูวดล            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคก้าวไกล)
 • นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคประชาธิปัตย์)
 • ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
 • นางสุนี ไชยรส นักวิชาการและผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

        ดำเนินรายการโดย  นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด  ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) และสรุปผลการสัมมนา โดย นายชูพินิจ  เกษมณี  ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

สรุปผลการสัมมนา :  Download


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า