ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา สร้างพลังในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในโรงเรียนและที่ทำงาน


        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดสัมมนา “สร้างพลังในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในโรงเรียนและที่ทำงาน” (Empowerment for Ending Violence against Women and Children in Schooland Workplace) ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบ zoom cloud meeting 

       กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ความว่า “การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพสังคม (social quality) เนื่องจากการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นหนทางของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงเป็นวาระสำคัญที่มีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง โดยมีริบบิ้นขาวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอบคุณวิทยากรและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในวันนี้ จะทำให้สังคมเห็นความสำคัญและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เพื่อนำไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

     จากนั้น นางจินตนา จันทร์บำรุง (อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) กล่าวเปิดงานสัมมนา ความว่า กิจกรรมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมาตลอดเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความตระหนักในสังคม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน และต่อสตรีในที่ทำงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นพลังในการร่วมกันรณรงค์และยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในสังคม และนำพาสังคมข้ามผ่านปัญหาดังกล่าวได้

       สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้แก่ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 6 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อสานเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหา ระดมความเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า