ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformation ครั้งที่ 5 และปิดการศึกษาอบรม


        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น  Conflict Transformation ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิวิเทศพัฒนา (The Development Cooperation Foundation) และ The Centre for Asia Pacific Initiatives (CAPI), University of Victoria, Canada โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่องหลักการของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (Conflict Transformation) เพื่อปรับแนวคิด และมีเครื่องมือการบริหารให้พร้อมรับมือกับความขัดแย้งด้วยทักษะที่เหมาะสม เช่น แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้านยุติธรรมสมานฉันท์ แนวคิดเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยในประเด็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ เป็นต้น  และเพื่อนำแนวคิด Conflict Transformation ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้ 

      โดยการอบรมดังกล่าว เรียนต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งวันนี้ เป็นการเรียนวันที่ 5 (9 ธันวาคม 2564) ถือเป็นการอบรมวันสุดท้าย วิทยากรต่างประเทศ Robert Lapper, QC, senior public law lawyer at the University of Victoria, Canada.บรรยายในหัวข้อ “Peace Mediation” นอกจากนี้ทีมนักวิชาการ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา ,ดร.อภิญญา ดิสสะมาน และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร ได้นำนักศึกษาร่วมทำ Work Shop  สำหรับในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ในฐานะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ,  H.E. Dr. Sarah Taylor, Ambassador of Canada to Thailand. และ Prof. Dr. Victor V. Ramraj, Professor of Law and Director and Chair in Asia-Pacific Legal Relations at the Centre for Asia-Pacific Initiatives (CAPI) at the University of Victoria, Canada. และ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 104 คน  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการจัดการศึกษาอบรมร่วมกับองค์กรวิชาการต่างประเทศของสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า